Pravila nagradne igre »Omar nagrajuje – #PolepsajDan«

1. člen

(nagradna igra)

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Omar nagrajuje – #PolepsajDan« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prirejata GIG INT d.o.o., Ulica 25. maja 72, 5000 Nova Gorica, matična št.: 6374441000, id. št. za DDV: SI23723491, in ABBA Nutrition Ltd.,27 St. Cuthberts Street, Bedford, MK40 3JG, Združeno kraljestvo (v nadaljevanju: prireditelj).

2. člen

(kdo lahko sodeluje in definicije pojmov)

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki so državljani Evropske unije ali imajo stalno prebivališče v Evropski uniji (v nadaljevanju: sodelujoči).

3. člen

(drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči: biti mora polnoletna fizična oseba, ki je državljan Evropske unije ali ima stalno prebivališče v Evropski uniji, biti mora popolno poslovno sposoben. Sodelujoči mora izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri (opisanega v 4. členu) in vse do izvedbe žrebanja.

4. člen

(način sodelovanja)

Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena, mora za sodelovanje v nagradni igri, ki bo potekala od 15. 9. 2020 do vključno 30. 11. 2020, na spletni strani www.omarnaber.com in/ali Facebook profilu @OmarNaber pravilno in v celoti izpolniti obrazec.

Z izvršitvijo vseh ravnanj po prejšnjem odstavku sodelujoči poda soglasje k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino. Upošteval se bo zgolj pravilen način sodelovanja, ki ustreza vsem zgoraj navedenim pogojem za sodelovanje v nagradni igri. Prireditelj bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil za namen izvedbe nagradne igre ter namen splošnega komuniciranja ter obveščanja s ponudbo prireditelja.

Ne glede na 2. člen pravilnika o nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igre ne smejo sodelovati čani komisije za žreb.

V žreb prav tako ne bodo vključene tiste stranke, ki se niso veljavno strinjali glede splošnega komuniciranja, anketiranje in/ali obveščanja s ponudbo prireditelja. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in se stopi v stik z rezervnim ižrebancem.

5. člen

(komisija)

Prireditelj bo do začetka te nagradne igre imenoval komisijo, ki bo nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil ter v skladu z 10. členom teh pravil ukrepala v primeru suma kršitev.

6. člen

(žrebanje)

Žrebanje, ki bo potekalo enkrat tedensko na sedežu prireditelja, bo opravila komisija. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa, in sicer tako, da bo prireditelj izžrebal 2 sodelujoča, ki bosta prejela eno nagrado iz 9. člena (v nadaljevanju: glavna nagrada). Hkrati bosta v vsakem sklopu izžrebani tudi 2 osebi, ki bosta prejeli nagrado v primeru, ko bi izžrebanca npr. odklonila nagrado ali pa do nje ne bi bila upravičena (v nadaljevanju: rezervni izžrebanec).

7. člen

(objava in obveščanje izžrebancev)

V roku dveh dni po žrebu bo organizator obvestil ižrebance preko e-pošte ali telefona ter prosil za pisno soglasje za potrditev sodelovanja v nagradni igri in prevzem nagrade. Po pridobitvi pisnega soglasja, da bo izžrebanec sprejel nagrado, da sprejema Pravila nagradne igre in se s tem strinja z javno objavo podatkov na spletu, bosta ime in priimerk izžrebanca objavljena na spletni strani www.omarnaber.com. Izžrebanec pisno soglasje organizatorju pošlje po e-pošti, ob tem pa je dolžan sporočiti (posredovati) tudi naslednje podatke: ime, priimek, stalni naslov ali začasni naslov.  Rok za oddajo pisnega soglasja s podatki je 3 dni od prejema obvestila.

8. člen

(prevzem in prenos nagrade)

Prevzem nagrade bo potekal po dogovoru s posameznim nagrajencem. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena ter soglašajo s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu ali preko elektronske pošte v roku 3 dni posredujejo podatke, potrebne za prevzem nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj prebivališča). Nagrada se ne podeli, če izžrebanec: zamudi rok iz tega člena za podajo zahteve za podelitev nagrade, v roku iz 7. člena ne posreduje vseh točnih podatkov, krši pravila v smislu 10. člena teh pravil, pisno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje. Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo, pri organizatorju unovčiti ali zamenjati za drugo nagrado.

9. člen

(nagrade)

V posameznem sklopu bomo izžrebali dva (2) nagrajenca (na spletni strani www.omarnaber.com), ki bosta prejela po 1 (en) darilni paket ABBA Nutrition. Nagradni paket sestavlja: 1x BIO proteini, 1x BIO oluščena semena, 1x Energy boost kapsule. Podjetje ABBA Nutrition si pridržuje pravico do sprememb v paketu.

10. člen

(kršitev pravil)

V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri. V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po izvedenem žrebanju, prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade. V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšnjo vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

11. člen

(osebni podatki)

Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek, elektronski naslov in telefonska številka. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za: vodenje evidenc organizatorja nagradne igre ter za kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre, namene izročitve nagrade in namenom promocije prireditelja (objava podobe nagrajenca). Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Sodelujoči ima pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, zahteve po popravku, spremembi, omejitvi uporabe osebnih podatkov ter pravico do zahteve po prenosu svojih osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo iz evidence osebnih podatkov prireditelja. V primeru, da zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: GIG INT d.o.o., Ulica 25. maja 72, 5000 Nova Gorica Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni. Osebni podatki iz tega člena bodo hranjeni do pisnega preklica s strani udeleženca.

12. člen

(uporaba podobe nagrajenca)

Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se njegova podoba uporabi za promocijske namene, povezane z izvedbo te nagradne igre.

13. člen

(odstop od nagradne igre)

Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi nagradne igre, tako da svojo zahtevo po odstopu posreduje prireditelju na elektronski naslov: info@gig.si. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.

14. člen

(omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo: če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil, če izvajanje nagradne igre povzročijo kršitve 10. člena teh pravil, v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

15. člen

(bistveno spremenjene okoliščine)

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 9. člena, prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek spletne strani/Facebook strani @Omar.Naber in po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

16. člen

(reševanje sporov)

Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

17. člen

(druge določbe)

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren izključno organizator. Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje družbenega omrežja Facebook, nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev, kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Ljubljana, dne 15. 9. 2020